Aktivnosti

OBČINA GROSUPLJE – Izgradnja kanalizacije in nadgradnja centralne čistilne naprave v občini Grosuplje

Predmet projekta je izgradnja 14.644 metrov nove kanalizacije, 7 črpališč in 3 zadrževalnih bazenov, ter nadgradnja obstoječe centralne čistilne naprave Grosuplje iz sedanje kapacitete 10.000 PE na 20.000 PE. Investicija se bo izvajala na območju aglomeracij ID 20910 Šmarje SAP, ID 5025 Grosuplje, ID 5042 Spodnje Blato, ID 5046 Gatina, ID 5116 Ponova vas-St Jurij.

Z izvedbo se bo iz aglomeracij ID 20910 Šmarje SAP, ID 5025 Grosuplje, ID 5042 Spodnje Blato, ID 5046 Gatina in ID 5116 Ponova vas – St. Jurij dodatno priključilo 1.671 prebivalcev na odvajanje in 1.879 prebivalcev na čiščenje odpadne vode.

Investicije se izvajajo za ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih vod v aglomeraciji ID 20910 Šmarje SAP, ki bo ob koncu investicije imela 95,16 odstotno priključenost na kanalizacijo s čiščenjem na čistilni napravi; in aglomeraciji 5025 Grosuplje, ki bo ob koncu projekta imela 99,16 odstotno priključenost na kanalizacijo s čiščenjem na čistilni napravi. Skupaj bo v okviru Projekta št. 1 novo priključenih 1.671 prebivalcev na odvajanje in 1.879 novo priključenih prebivalcev na čiščenje.

OBČINA IVANČNA GORICA - Izgradnja kanalizacije in rekonstrukcija centralne čistilne naprave v občini Ivančna Gorica

Predmet projekta je izgradnja 5.895 metrov nove kanalizacije, treh črpališč in rekonstrukcija obstoječe centralne čistilne naprave Ivančna Gorica, pri čemer se bo v okviru projekta obstoječa kapaciteta CČN iz 15.000 PE zmanjšala na kapaciteto 6.000 PE. Investicija v povezovalna kanala se bo izvajala na območju aglomeracij ID 6519 Vir pri Stični in ID 6434 Višnja Gora.

Z izvedbo predlagane investicije se bo v omenjenih aglomeracijah ID 6519 Vir pri Stični in ID 6434 Višnja Gora dodatno priključilo 1.575 prebivalcev na odvajanje in 1.810 prebivalcev na čiščenje odpadne vode. Prav tako se v okviru projekta načrtuje izgradnja povezovalnih kanalov na Centralno čistilno napravo Ivančna Gorica iz aglomeracij, ki so danes že v taki meri opremljene s kanalizacijo, da je takšno načrtovanje ekonomično. Ti aglomeraciji sta ID 6519 Vir pri Stični (28,02 %) in ID 6434 Višnja Gora
(22,11 %).

V aglomeraciji ID Vir pri Stični bo s predmetnim projektom v letu 2015 dodatno priključenih 1.210 PE, od tega 910 PE iz gospodinjstev in 300 PE iz dejavnosti (28,02 % / 95,43 %). V aglomeraciji Vir pri Stični je potrebno zgraditi še sekundarno kanalizacijo in odcepe za hišne priključke. Skupna predvidena dolžina sekundarne kanalizacije znaša 2.770 metrov.

Projekt občine Ivančna Gorica v grobem obsega izgradnjo kanalizacije Višnja Gora v dolžini 4.120 metrov s pripadajočimi objekti, izgradnjo kanalizacije Vir pri Stični v dolžini 1.775 metrov s pripadajočimi objekti ter rekonstrukcijo centralne čistilne naprave Ivančna Gorica iz obstoječe kapacitete za 15.000 PE na kapaciteto 6.000 PE.