Izgradnja kanalizacije in nadgradnja centralne čistilne naprave v občini Grosuplje

Naselje Grosuplje ima delno urejeno kanalizacijsko omrežje, ki se je pričelo graditi pred štiridesetimi leti in je na več odsekih dotrajano. Obstoječa centralna čistilna naprava s kapaciteto 10.000 PE je preobremenjena in potrebna sanacije. Celotni kanalski sistem je pretežno v mešanem kanalskem sistemu deloma tudi v ločenem in na katerega so vključena tudi okoliška naselja Šmarje Sap, V. Vrh, Cikava, Sela, Brezje pri Grosuplju, Perovo, in Sp. Slivnica, ki odvajajo odpadne vode po kanalskih sistemih B,C,D,E,F in po glavnem kanalskem zbiralniku »S« v obstoječo čistilno napravo. Gl. zbiralnik »S« je v slabem stanju. Del je tudi v poplavnem območju in je zaradi tega infiltracija podtalnice velika. Ostala naselja, ki niso vključena v kanalski sistem Grosuplja, so naselja brez kanalizacije ali samo deloma. V glavnem se odvajajo deloma samo meteorne vode, sanitarne odplake pa preko greznic v ponikovalnice. Na območju občine Grosuplje deluje kanalizacijski sistem Grosuplje – Šmarje, ki ga zaključuje čistilna naprava z mehansko in biološko stopnjo čiščenja v Grosupljem, z zmogljivostjo 10.000 PE. V večini gre za mešan sistem kanalizacije, ki je speljan na čistilno napravo Grosuplje in je sestavljen predvsem iz polivinil kloridnih, azbestno cementnih in betonskih cevi.

Predmet Projekta št. 1 je izgradnja 14.644 metrov nove kanalizacije, 7 črpališč in 3 zadrževalnih bazenov, ter nadgradnja obstoječe centralne čistilne naprave Grosuplje iz sedanje kapacitete 10.000 PE na 20.000 PE. Za čiščenje odpadnih vod na CČN Grosuplje je bil izbran šaržni SBR postopek z anaerobno stabilizacijo blata v gniliščih in izrabo nastalega bioplina. Po izvedbi projekta v letu 2015, bo aglomeracija ID 20910 Šmarje Sap 95,16 % opremljena z odvajanjem komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo in ustreznim čiščenjem na komunalni čistilni napravi, aglomeracija ID 5025 Grosuplje pa 99,16 %. Prav tako se v okviru projekta načrtuje izgradnja povezovalnih kanalov na Centralno čistilno napravo Grosuplje iz aglomeracij, ki so danes že v taki meri opremljene s kanalizacijo, da je takšno načrtovanje ekonomično. Te aglomeracije so: ID 5042 Spodnje Blato (50,00 %), ID 5046 Gatina (19,70 %) in ID 5116 Ponova vas – St. Jurij (9,99 %).

Predmetna investicija se bo izvajala na območju aglomeracij ID 20910 Šmarje SAP, ID 5025 Grosuplje, ID 5042 Spodnje Blato, ID 5046 Gatina, ID 5116 Ponova vas-St Jurij. Z izvedbo investicije za Projekt št. 1 se bo iz aglomeracij ID 20910 Šmarje SAP, ID 5025 Grosuplje, ID 5042 Spodnje Blato, ID 5046 Gatina in ID 5116 Ponova vas – St. Jurij dodatno priključilo 1.671 prebivalcev na odvajanje in 1.879 prebivalcev na čiščenje odpadne vode.

Investicije se izvajajo za ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih vod v aglomeraciji ID 20910 Šmarje SAP, ki bo ob koncu investicije imela 95,16 odstotno priključenost na kanalizacijo s čiščenjem na čistilni napravi; in aglomeraciji 5025 Grosuplje, ki bo ob koncu projekta imela 99,16 odstotno priključenost na kanalizacijo s čiščenjem na čistilni napravi. Skupaj bo v okviru Projekta št. 1 novo priključenih 1.671 prebivalcev na odvajanje in 1.879 novo priključenih prebivalcev na čiščenje.


Podrobnejši opis investicije:

»S-kanal«

Obravnavani del »S-kanala« se prične južno od naselja Cikava, kjer je predviden nov priklop mešanega kanala Cikava. Priklop se izvede preko dušilke, ki zagotavlja, da na S-kanal doteka le ustrezno zgoščen dotok, razredčene padavinske vode pa se odvajajo v vodotok. Izdelava jaška z dušilko je predmet tega projekta. Kanal nato poteka ob progi Ljubljana-Karlovac do industrijske cone Brvace, kjer nato zavije proti potoku Mali Breg. Nato poteka vzporedno s potokom Mali Breg in nato vzporedno s potokom Bičje. Nato poteka preko obrtne cone Brezje pri Grosupljem ter preko polja do industrijske cone zahodno od GPG. Tu se nanj priključi kanal DN 400, dolžine 148 m, iz zadrževalnega bazena ZBDV2-Smrekec. Zadrževalni bazen in kanalizacijska povezava (kanal D) do S-kanala je predmet tega projekta. Kanal nato poteka ob jarku do potoka Bičje. Nato se nanj priključi še projektiran kanal DN 500 dolžine 238 metrov, iz ZBDV1-Motvoz, ki je lociran pri tekstilni tovarni Motvoz. ZBDV1 in kanal DN 500 (kanal B in C) mm iz ZBDV1 do S-kanala sta predmet tega projekta. Kanal nato poteka ob potoku mimo industrijske cone na Kosovelovi cesti do CČN Grosuplje. Predhodno je potrebno, zaradi pravilnega delovanja kanalizacijskega sistema, na mešanem kanalizacijskem sistemu Šmarje Sap zgraditi tudi cevni zadrževalni bazen ZBDV3-Šmarje Sap, ki je tudi predmet tega projekta.

Na S-kanal se priključuje obstoječa kanalizacija iz Brezij, kanal F (Brvace), kanal iz Sel pri Šmarju ter kanalizacija iz Cikave in Šmarja-Sap. S-kanal večinoma poteka po travnatih površinah, delno pa tudi pod asfaltiranimi (pri prečkanju industrijskih zon in parkirišča). Premer cevi je od DN 300 mm- do DN 800 mm. Skupna dolžina kanala je 3346,0 m. Tik pred čistilno napravo je potrebno zaradi izgradnje ČN Grosuplje prestaviti priključitev kanala DN 300 iz Slivnice. Kanal se prestavi na zahodni rob čistilne naprave in je dolžine 115 m.

Izgradnja kanalizacije za naselja Mali vrh, Tlake, Gajniče

Kanal 1.0-1. del poteka od predvidenega črpališča Č1 proti predvidenemu črpališča Č2. Poteka vzporedno z državno cesto. Pred priklopom na črpališče prečka potok Gorenjca. Priključuje se na črpališče Č1. Tlačni vod poteka vzporedno z gravitacijskim kanalom. Prečkanje potoka se izvede z obešanjem na most. Tlačni vod črpa odpadno vodo iz črpališča Č1 proti črpališču Č2, priključuje se na prvi jašek kanala 1.0-2. del tik pred vtokom v črpališče Č2. Kanal 1.0-2. del poteka od predvidenega črpališča Č2 proti obstoječemu kanalizacijskemu sistemu. Delno poteka vzporedno z državno cesto, ostali del poteka po lokalni cesti, oziroma ulici. Priključuje se na črpališče Č2. Tlačni vod poteka vzporedno z gravitacijskim kanalom. Tlačni vod črpa odpadno vodo iz črpališča Č2 na obstoječi kanalizacijski sistem pri objektu Mali Vrh pri Šmarju 40. Kanali 1.0a, 1.0d, 1.0e in 1.0f potekajo po naselju Mali Vrh in se priključujejo na Kanal 1.0-1. del in 2. del. To je sekundarni sistem naselja Mali Vrh.

Kanala 1.0b in 1.0c odvajata odpadno vodo iz južnega dela naselja Mali vrh. Priključujeta se na kanal 1.0 1. del. Kanala 1.3 in 1.3.1 odvajata odpadno vodo iz naselja Tlake proti črpališču Č1. Kanal 1.3 se priključuje na kanal 1.0-1. del, na jašek tik pred črpališče. Kanal 1.3.1 se priključuje na kanal 1.3. Del kanala 1.3 poteka ob potoku Gorenjca.

Zaradi predvidenih posegov poplavna varnost ne bo povečana. Zadnji del kanala, ki poteka med potokom in objektom, se izvede s podvrtanjem. Prav tako se izvede s podvrtanjem prečkanje državne ceste. Kanali 1.3.2, 1.3.2a, 1.3.1, tlačni vod 3, tlačni vod 4 potekajo ob ali v lokalni cesti po naselju Gajniče. Zaradi neugodnih terenskih pogojev sta predvideni črpališči Č4 in Č3, ki odvajata odpadno vodo do kanala 1.3. Na kanalizacijskem sistemu Mali vrh, Tlake in Gajniče so predvidena 4 črpališča.

Izgradnja kanalizacije Gatina, Blato, Špaja dolina

Zaradi odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda naselji Spodnje Blato in Gatina ter izcednih vod iz odlagališča CERO Špaja Dolina, je potrebno izvesti javno kanalizacijsko omrežje do obstoječe kanalizacije v Grosupljem, ki odpadne vode odvede na CČN Grosuplje, kjer se mehansko in biološko očistijo. Kohezijski projekt obravnava izgradnjo povezovalnih cevovodov od obstoječih mešanih kanalov Spodnjega Blata in Gatine, ki sedaj odpadne komunalne in padavinske vode neočiščene odvajajo v odprte jarke in naprej v potok Grosupeljščico. Povezovalni kanal je načrtovan kot ločen gravitacijsko – tlačni kanal. Južno pod Spodnjim Blatom se priključi na obstoječo mešano kanalizacijo in poteka proti jugu, preči strugo potoka Breg ter se preusmeri proti zahodu. Zahodno od vasi Gatina se priključi na obstoječi jašek in se preusmeri proti severu, kjer se tik ob potoku Breg priključi v kanal iz Spodnjega Blata. Prečka potok Breg in lokalno cesto ter se izlije v črpališče. Črpališče po tlačnem cevovodu NL, izvedbe preseka 125 mm potiska odpadno vodo do Grosupljega, kjer se izlije v obstoječi kanal.

Izgradnja kanalizacije Ponova vas

Zaradi odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vod naselij Ponova vas, Mala vas in Št. Jurij je potrebno izvesti javno kanalizacijsko omrežje navedenih naselji in povezovalni kanal od obstoječe kanalizacije v Ponovi vasi do S kanala v Grosupljem, ki odpadne vode odvede na CČN Grosuplje, kjer se mehansko in biološko očistijo. Del Ponove vasi je namreč s kanalizacijo opremljen že danes, preostali del opremljanja in navezave na CČN skladno s projektom št. 1 se predvideva v letošnjem letu, celotna oprema pa do leta 2015.

Projekt obravnava izgradnjo povezovalne kanalizacije med iztokom obstoječega mešanega kanala severno od Ponove vasi, ter S kanalom v Grosupljem. V večjem delu Ponove vasi, Mali vasi in Št. Juriju kanalizacija še ni zgrajena. Del naselij Mala vas, Ponova vas, Čemetija in Benat ima obstoječo mešano kanalizacijo, ki komunalne odpadne in padavinske vode iz centralnega dela naselja Ponove vasi neobdelano odvaja v bližnji vodotok Podlomščica. Naselji Čemetija in Benat sta zaselka, ki ležita neposredno ob povezovalnem kanalu in je zato smiselno, da se stavbe omenjenih naselij priključi na kanal. Povezovalni kanal je načrtovan kot ločen gravitacijsko – tlačni kanal. Južno pod Ponovo vasjo se priključi na obstoječo mešano kanalizacijo Ponova vasi in poteka proti jugu, kjer se pred vzponom izvede črpališče P1 in električni priključek. Do višinskega prevoja poteka tlačni cevovod, nato pa gravitacijski cevovod do Ponovskega mostu pred potokom Bičje, kjer je načrtovano črpališče P2. Iz njega se odpadna voda prečrpava v S kanal grosupeljske kanalizacije, ki odpadno vodo odvede na CČN Grosuplje.

Nadgradnja centralne čistilne naprave Grosuplje iz 10.000 PE na 20.000 PE

Obstoječa centralna čistilna naprava Grosuplje je kapacitete 10.000 PE. Nova se bo nadgradila v skupno kapaciteto 20.000 PE. V okviru nadgradnje CČN Grosuplje, se načrtuje novogradnja. Za čiščenje odpadnih vod na CČN Grosuplje je bil izbran šaržni SBR postopek z anaerobno stabilizacijo blata v gniliščih in izrabo nastalega bioplina. 
 

www.grosuplje.si