Predstavitev

Skupina projektov »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke – 3. sklop« je skupen projekt občin Grosuplje in Ivančna Gorica. Osnovni cilj skupine projektov je izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod. »

Aktivnosti

Predmet tretjega sklopa skupine projektov »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke« je izgradnja kanalizacijskih sistemov in nadgradnja oziroma rekonstrukcija čistilnih naprav. »

Prednosti

Skupina projektov bo vplivala na izboljšanje učinka čiščenja reke Krke, zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja in sanirala vire onesnaževanja iz naselij v občini Grosuplje in Ivančna Gorica. »

Financiranje

Vrednost celotnega projekta Porečje Krke znaša 25.578.911 evrov in ga delno financirajo Republika Slovenija, Kohezijski sklad Evropske unije in občini Grosuplje in Ivančna Gorica. »