Izgradnja kanalizacije in rekonstrukcija centralne čistilne naprave v občini Ivančna Gorica

Na območju občine Ivančna Gorica deluje kanalizacijski sistem Ivančna Gorica - Stična, ki ga zaključuje čistilna naprava z mehansko in biološko stopnjo čiščenja v Mleščevem pri Ivančni Gorici s projektirano hidravlično zmogljivostjo 15.000 PE. Na območju občine Ivančna Gorica deluje tudi kanalizacijski sistem Petrušna vas – Šentvid pri Stični, ki ga zaključuje mala komunalna čistilna naprava Šentvid pri Stični z zmogljivostjo 1.950 PE.

Predmet Projekta 2 je izgradnja 5.895 metrov nove kanalizacije, treh črpališč in rekonstrukcija obstoječe centralne čistilne naprave Ivančna Gorica, pri čemer se bo v okviru predlaganega projekta obstoječa kapaciteta CČN iz 15.000 PE zmanjšala na kapaciteto 6.000 PE. Investicija v povezovalna kanala se bo izvajala na območju aglomeracij ID 6519 Vir pri Stični in ID 6434 Višnja Gora. Z izvedbo predlagane investicije se bo v omenjenih aglomeracijah ID 6519 Vir pri Stični in ID 6434 Višnja Gora dodatno priključilo 1.575 prebivalcev na odvajanje in 1.810 prebivalcev na čiščenje odpadne vode.

Prav tako se v okviru projekta načrtuje izgradnja povezovalnih kanalov na Centralno čistilno napravo Ivančna Gorica iz aglomeracij, ki so danes že v taki meri opremljene s kanalizacijo, da je takšno načrtovanje ekonomično. Ti aglomeraciji sta ID 6519 Vir pri Stični (28,02 %) in ID 6434 Višnja Gora (22,11 %). V aglomeraciji ID Vir pri Stični bo s predmetnim projektom v letu 2015 dodatno priključenih 1.210 PE, od tega 910 PE iz gospodinjstev in 300 PE iz dejavnosti (28,02 %/95,43 %). V aglomeraciji Vir pri Stični je potrebno zgraditi še sekundarno kanalizacijo in odcepe za hišne priključke. Skupna predvidena dolžina sekundarne kanalizacije znaša 2.770 metrov.

Aglomeraciji ID 6519 Vir pri Stični in ID 6434 Višnja Gora imata danes obremenjenost manjšo od 2.000 PE, vendar sta v takšni meri opremljeni z odvajanjem, da je ekonomično, da se omenjeni aglomeraciji uredita z zakonsko predpisanem odvajanjem in čiščenjem na centralni čistilni napravi Ivančna Gorica. Aglomeracije občine Ivančna gorica z obremenjenostjo nad 2.000 PE so že urejene. Skupaj bo v okviru Projekta 2 na novo priključenih 1.575 prebivalcev na odvajanje in 1.810 novo priključenih prebivalcev na čiščenje.

Projekt občine Ivančna Gorica v grobem obsega izgradnjo kanalizacije Višnja Gora v dolžini 4.120 metrov s pripadajočimi objekti, izgradnjo kanalizacije Vir pri Stični v dolžini 1.775 metrov s pripadajočimi objekti ter rekonstrukcijo centralne čistilne naprave Ivančna Gorica iz obstoječe kapacitete za 15.000 PE na kapaciteto 6.000 PE.


Podrobnejši opis investicije :

Kanalizacija Vir pri Stični

Vzhodni dela Vira se preko črpališča na lokaciji ob cesti Ivančna Gorica – Šentvid priključi na centralni kanalizacijski sistem. Na ta način se na ČRP lahko priključi tudi del objektov ob omenjeni cesti, ki sedaj niso priključeni na kanalizacijo. V aglomeraciji ID Vir pri Stični bo s predmetnim projektom v letu 2015 dodatno priključenih 1.210 PE od tega 910 PE iz gospodinjstev in 300 PE iz dejavnosti, s tem bo dosežena 95,43 % opremljenost aglomeracije.

Kanalizacija Višnja Gora

Povezovalni kanal Višnja Gora – Ivančna Gorica zaradi precej ravninskega terena ne more v celotni dolžini potekati gravitacijsko, zato sta na njem predvideni dve črpališči za dvig nivelete kanala. Poteka od obstoječega jaška J515 obstoječe kanalizacije v smeri proti vzhodu, v cesti JP 638495. Po približno 48 metrih prečka regionalno cesto R3-646/1195 Grosuplje – Ivančna Gorica. Nato smer kanala poteka proti severozahodu, vzporedno z regionalno cesto. Med jaškoma VG-36 in VG-37 kanal prečka železniško progo Ljubljana – Novo mesto. Povezovalni kanal nato poteka vzdolž železniške proge vse do jaška VG-81. Med jaškoma VG-65 in VG-66 prečka makadamsko cesto JP 638491, med jaškoma VG-80 in VG-81 pa prečka regionalno cesto, v km 8+698. V jašku VG-81 povezovalni kanal spremeni smer in poteka proti jugozahodu, ob regionalni cesti. V jašku VG-83 je Črpališče 2. Med jaškoma VG-85 in VG-86 prečka vodotok Višnjica, nato pa spremeni smer proti severozahodu, vzporedno z vodotokom Višnjica. Po približno 365 m poteka povezovalni kanal preko asfaltiranega dvorišča, nato pa ob njem v travnatih površinah ter po približno 85 m prečka vodotok Višnjica. Nato ponovno poteka vzporedno z vodotokom Višnjica približno 300 metrov, kjer se nahaja Črpališče 1, od koder povezovalni kanal najprej prečka vodotok Višnjica, potem pa poteka v vozišču lokalne ceste ter se zaključi na severnem delu Ceste talcev, v jašku VG-124 kjer se nanj priključi obstoječa kanalizacija. Skupna dolžina povezovalnega kanala Višnja Gora – Ivančna Gorica znaša približno 4120 metrov.

V aglomeraciji ID 6434 Višnja Gora bo Stični bo s predmetnim projektom v letu 2015 dodatno priključenih 788 PE od tega 665 PE iz gospodinjstev in 123 PE iz dejavnosti, s tem bo dosežena 96,24 % opremljenost aglomeracije.

Rekonstrukcija CČN Ivančna Gorica (6.000 PE)

Potreba po rekonstrukciji je zaradi zahteve zakonodaje po tretji stopnji čiščenja, ki jo obstoječa naprava nima. Za čistilno napravo Ivančna gorica, ki se nahaja v občutljivem območju (porečje Krke), je po predpisih potrebna tretja stopnja čiščenja, predvsem je iz odpadne vode potrebno očistiti dušik do 15 mgN/lt in fosfor do 2 mgP/lt v iztoku. Amonijak je potrebno reducirati do 10 mg NH4/lt v iztoku. BPK5 25 mg/lt in KPK 125 mb/lt v iztoku. Zato se k obstoječim biološkim bazenom dogradi nov bazen za denitrifikacijo in nitrifikacijo ter za preostanek eliminacije fosforja še plastična cisterna za shranjevanje železovih soli, za doziranje v biološki del naprave. Obstoječi bazeni se bodo uporabili in preuredili tako, da se v primarnem usedalniku poleg usedanja uvede še Bio-P za biološko razgradnjo fosforja in denitrifikacija za redukcijo dušika. V biološkem bazenu se uvede denitrifikacija za redukcijo dušika in nitrifikacija za redukcijo amonija. V naknadnem usedalniku se uvede vzdolžna stena za možnost biološke stopnje v dveh vzporednih stezah. S tem se obstoječa stopnja biološkega čiščenja glede na zmanjšane potrebe, zaradi ukinjene farme, zmanjša na potrebno raven. Ohranja pa se kapaciteta gnilišč, katere je potrebno obravnavati delno ločeno od samega procesa čiščenja komunalnih odpadnih voda, ki na čistilno napravo prispe po kanalskem sistemu.

V času gradnje novega bazena bo obstoječa čistilna naprava delovala nemoteno, prav tako ob montaži ustrezne opreme vanj. Ob posegih v obstoječe bazene, bodo ostali bazeni prevzeli funkcijo bazena v delu, voda se bo ustrezno prečrpavala. Večjih težav se ne pričakuje in ves čas gradnje se bo v kar največji meri zagotavljalo stabilne razmere za mehansko in biološko čiščenje odpadne vode. Manjši krajši izpadi (nekaj ur) se pričakujejo v času prevezav cevovodov in elektro inštalacij, mehanska stopnja bo zagotovljena ves čas.

Rekonstrukcija bo potekala na sledeč način:

  • izgradnja novega bazena,
  • preureditev primarnega usedalnika z izgradnjo obvoda vode v obstoječo biološko stopnjo in novo biološko stopnjo,
  • pregraditev naknadnega usedalnika z vzdolžno steno.


www.ivancna-gorica.si