Občini Grosuplje in Ivančna Gorica uspešno zaključujeta projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Krke – 3. Sklop

18.06.2015

Grosuplje 17. junij 2015 – Od leta 2013 so na širšem območju občin Grosuplje in Ivančna Gorica pospešeno izvajali aktivnosti v okviru skupine projektov Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke – 3. sklop, katerega namen je bil izgradnja kanalizacijskih sistemov in nadgradnja oziroma rekonstrukcija čistilnih naprav. Celoten sistem bo omogočal optimalno čiščenje in s tem zmanjšanje obremenjevanja voda in okolja ter negativne vplive na bivanje občanov. Projekt pomeni celovito reševanje problematike z odvajanjem in čiščenjem odpadnih komunalnih voda. Celotna investicijska vrednost znaša 25.578.911 evrov. Projekt delno financira Republika Slovenija (2.617.585,01 evrov), delno Kohezijski sklad Evropske unije v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja - področje voda«, prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih voda« (14.832.981,66 evrov), delno pa ga financirajo iz obeh občinskih proračunov (3.865.192,41 evrov).

V okviru projekta Grosuplje Izgradnja kanalizacije in nadgradnja centralne čistilne naprave v občini Grosuplje, je bilo zgrajenih 14.644 metrov nove kanalizacije, sedem črpališč, trije zadrževalni bazeni, prav tako so nadgradili obstoječo centralno čistilno napravo Grosuplje iz kapacitete 10.000 PE (populacijskih enot) na 20.000 PE. Po zaključku tega projekta se bo na kanalizacijsko omrežje in čiščenje dodatno priključilo 1.879 PE. Skupna vrednost investicije, vezane na Občino Grosuplje, znaša 21.552.324 evrov.

Dr. Peter Verlič, župan Občine Grosuplje, je ob tem dejal: »S projektom uspešno sledimo cilju zelene občine Grosuplje, občine prijazne okolju in njenim prebivalcem. Zavedamo se, kako pomembna je skrb za čisto okolje, za ohranjanje narave. Le-ta je temelj razvoja določenega območja in s tem tudi celotne družbe. Projekt, ki ga zaključujemo, bo zagotovo neposredno vplival na zdravje ljudi, razvoj turizma, vrednost nepremičnin, kmetijsko dejavnost, zmanjšanje onesnaženosti naselij in okolja, estetsko vrednost, povečale se bodo tudi rekreacijske možnosti. Pričakovati je, da bo vse to več kot ugodno vplivalo na razvoj naše občine. Obenem se želim vsem občankam in občanom, ki živijo na območjih, kjer so potekala gradbena dela, iskreno zahvaliti za potrpežljivost. Skupaj bomo prispevali k ohranjanju naše narave, saj bo nova moderna čistilna naprava poskrbela, da bo voda iz naših gospodinjskih in industrijskih objektov odtekala v naravo čista. To bo pozitivno vplivalo na zdravje in na kakovost življenja nas samih, zagotovo pa nam bodo hvaležni tudi naši otroci, vnučki, naši zanamci.«

Drugi projekt Ivančna Gorica Izgradnja kanalizacije in rekonstrukcija centralne čistilne naprave v občini Ivančna Gorica je obsegal izgradnjo nove kanalizacije, novih črpališč in rekonstrukcijo obstoječe centralne čistilne naprave Ivančna Gorica, pri čemer se je obstoječa kapaciteta čistilne naprave iz 15.000 PE zmanjšala na kapaciteto 6.000 PE. Polno obratovanje sistema je planirano konec leta 2015. Po zaključku projekta se bo na sistem lahko priključilo 15.593 prebivalcev iz občine Ivančna Gorica. Skupna vrednost projekta, vezanega na Občino Ivančna Gorica, znaša 4.026.587 evrov.

»V primeru skupine projektov gre za eno večjih investicij v komunalno infrastrukturo na našem območju. Trdno verjamem, da smo s projektom dosegli izboljšane pogoje za življenje ljudi v naši občini, predvsem pa poskrbeli za možnost kakovostnejšega bivanja in razvoj na našem območju. Ob tej priložnosti bi se želel zahvaliti tudi vsem prebivalcem obeh občin, da ste z veliko mero razumevanja in potrpežljivosti spremljali naše delo. Samo skupaj smo lahko ta projekt uspešno pripeljali do konca, od njegovih pozitivnih učinkov pa bomo imeli koristi vsi.« je povedal župan Občine Ivančna Gorica, Dušan Strnad.
 

Razlagalno gradivo (.pdf)


Morebitne dodatne informacije:
Henrik Premru, Občina Grosuplje, T: 01 788 87 97, E: henrik.premru@grosuplje.si
Janez Radoš, Občina Ivančna Gorica, T: 01 781 21 00, E: janez.rados@ivancna-gorica.si