Prednostni učinki z vplivi na okolje

1. Prispevek k cilju okoljske trajnosti (evropska politika v zvezi s podnebnimi spremembami, zaustavitev izgube biološke raznovrstnosti …)

Skupina projektov je v skladu z okoljskimi cilji 174. člena Pogodbe Evropske skupnosti in cilji oziroma temami šestega Okoljskega akcijskega programa z vidika zavarovanje zdravja ljudi in izboljšane javnega zdravja in varnosti. Izgradnja kanalizacijskega sistema in čiščenje odpadne vode na čistilni napravi bo zmanjšalo nevarnost onesnaženja pitne vode. Skupina projektov bo z implementacijo izgradnje kanalizacije ter rekonstrukcije in nadgradnje čistilnih naprav prispevala k ciljem regionalne politike, to je k zmanjšanju onesnaževanja okolja zaradi neprečiščenih komunalnih odplak s komunalnim opremljanjem aglomeracij na območjih naselij ali delov naselij. Skupina projektov bo vplivala na izboljšanje učinka čiščenja reke Krke, zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja in sanirala vire onesnaževanja iz naselij v občini Grosuplje in Ivančna Gorica.

2. Upoštevanje načela preventivnega ukrepanja in načela, da je treba okoljsko škodo prednostno odpravljati pri viru

S preprečevanjem onesnaževanja okolja bo skupina projektov prispevala k:

  • varovanju in zaščiti vodnih virov,
  • ohranjanju, zaščiti in izboljšanju kakovosti okolja z zmanjšanjem onesnaževanja porečja Krke (zmanjšanje izpuščene količine neraztopljenih snovi, amonijevega dušika, celotnega dušika, KPK, BPK5 v reko Krko),
  • izboljšanju življenjskih pogojev prebivalstva,
  • izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalcev na obravnavanem območju,
  • zagotovitvi varnega obratovanja sistema odvajanja in čiščenja.
     

3. Upošteva načelo „onesnaževalec plača“

Uporabniki storitev plačujejo ceno odvajanja in čiščenja odpadne ter okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.