Predstavitev

Izvedba skupine projektov »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke – 3. sklop« pomeni vzpostavitev urejanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v porečju Krke v občinah Grosuplje in Ivančna Gorica. Predmet tretjega sklopa skupine projektov »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke« je izgradnja kanalizacijskih sistemov in nadgradnja oziroma rekonstrukcija čistilnih naprav z namenom ureditve komunalne infrastrukture in s tem priključitve najmanj 95 % obremenitve posamezne predmetne aglomeracije na sistem odvajanja in čiščenja, ki se končuje s sodobnimi čistilnimi napravami, in ki omogočajo optimalno čiščenje in s tem zmanjšano obremenjevanje okolja.

Skupina projektov »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke – 3. sklop« je skupen projekt občin Grosuplje in Ivančna Gorica. Osnovni cilj skupine projektov je izgradnja ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod na območjih, ki so v državnem programu opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, in s predpristopno pogodbo ter ciljem zmanjšanja vplivov na okolje. Po zaključku projekta bo dosežena najmanj 95 % priključitev na kanalizacijo, ki se zaključuje z ustrezno čistilno napravo v aglomeracijah ID 20910 Šmarje Sap, ID 5025 Grosuplje. V aglomeraciji ID 6512 Ivančna Gorica je že danes dosežena najmanj 95 % priključitev na kanalizacijo, ki se prav tako zaključuje z ustrezno čistilno napravo. Poleg omenjenih aglomeracij, ki so obremenjenosti nad 2.000 PE, so del skupine projektov tudi manjše aglomeracije, v katerih se načrtuje izgradnja povezovalnih kanalov na centralno čistilno napravo Grosuplje oz. Ivančna Gorica.

Izvedba skupine projektov »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke – 3. sklop« bo omogočila celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v dveh občinah na porečju Krke, tj. v občini Grosuplje in v občini Ivančna Gorica. V okviru občine Grosuplje se projekt št. 1 nanaša na 12 aglomeracij oz naselij, na območju občine Ivančna Gorica pa se projekt št. 2 nanaša na 2 aglomeraciji oz naselji.

Glavni upravičenci za infrastrukturo so gospodinjstva oz. prebivalci in podjetja v omenjenih aglomeracijah ter v aglomeracijah prispevnih območij predmetnih čistilnih naprav. Koristi od načrtovane infrastrukture v občini Grosuplje bo imelo sledeče število ljudi po posameznih skupinah:

 • 9.806 prebivalcev, ki so že danes priključeni na čiščenje, vendar zaradi poddimenzioniranosti čistilne naprave učinek čiščenja ni ustrezen,
 • 1.879 prebivalcev, ki bodo na novo priključeni na čiščenje s projektom in
 • 5.432 prebivalcev iz celotne občine Grosuplje, katerih greznične gošče in mulji iz malih čistilnih naprav se bodo čistili na CČN Grosuplje

Skupno bo torej od projekta imelo koristi 17.117 ljudi iz občine Grosuplje.

Koristi od načrtovane infrastrukture v občini Ivančna Gorica bo imelo sledeče število ljudi po posameznih skupinah:

 • 2.580 prebivalcev, ki so že danes priključeni na čiščenje, vendar učinek čiščenja ni ustrezen,
 • 1.810 prebivalcev, ki bodo na novo priključeni na čiščenje s projektom in
 • 11.203 prebivalcev iz celotne občine Ivančna Gorica, katerih greznične gošče in mulji iz malih ČN se bodo čistili na CČN Ivančna Gorica

Skupno bo torej od projekta imelo koristi 15.593 ljudi iz občine Ivančna Gorica.

Kapaciteta CČN Grosuplje je načrtovana na 20.000 PE. Nanjo bo v letu 2015 skupaj priključenih 11.685 PE iz gospodinjstev in 5.429 PE iz dejavnosti. Poleg tega se bo nanjo dovažalo greznične gošče in blato iz malih ČN od 5.432 prebivalcev, kar predstavlja obremenitev 500 PE.

Kapaciteta CČN Ivančna Gorica je načrtovana na 6.000 PE. Nanjo bo v letu 2015 skupaj priključenih 4.390 PE iz gospodinjstev in 1.423 PE iz dejavnosti. Poleg tega se bo nanjo dovažalo greznične gošče iz blato iz malih ČN od 11.203 prebivalcev, kar predstavlja obremenitev 1.250 PE.

Danes je na kanalizacijo v okviru predmetne skupine projektov v obeh občinah skupaj priključenih 10.667 prebivalcev, dodatno se jih bo v okviru dveh projektov priključilo 3.246 in bo tako ob zaključku skupine projektov priključenih skupno 13.913 prebivalcev.

Na čistilnih napravah je danes na čiščenje v obeh občinah skupaj priključenih 10.224 prebivalcev, dodatno se jih bo s predmetno skupino projektov priključilo 3.689 in bo tako ob zaključku skupine projektov na čistilne naprave skupno priključeno 13.913 prebivalcev.

Občini Grosuplje in Ivančna Gorica bosta zgrajeno infrastrukturo dali v najem in upravljanje Javnemu komunalnemu podjetju Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje.


Koristi, ki jih izvedba skupine projektov prinaša na družbenem področju:

 • povečanje kakovosti življenja prebivalcev na predmetnem področju kar posredno vpliva na večjo rast prebivalstva z vidika poselitve in možnost razvoja ter zaposlovanja na področjih, ki že imajo urejeno oskrbo s pitno vodo, kot na tistih, ki bodo urejena z izvedbo investicije;
 • ohranjanje naravnih virov in biotske raznolikosti, kar ima pozitiven učinek predvsem na turizem in počutje prebivalcev.

Koristi, ki jih izvedba predmetne skupine projektov prinaša na razvojno ekonomskem področju:

 • z implementacijo projekta se pričakuje celovit razvoj podeželja, saj bo z ureditvijo osnovne infrastrukture možen izkoristek vseh naravnih danosti.

Koristi, ki jih izvedba predmetne skupine projektov prinaša na socialnem področju:

 • izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev predmetnega območja, v smislu zmanjšanja potencialnih možnosti okužb in zastrupitev, ki so možne zaradi nekontroliranih izpustov odpadnih voda v podzemne in površinske vode,
 • izboljšanje kakovosti reke Krke.