Na Kopanju stoji cerkev Marije Vnebovzete, ob njej pa se nahaja župnišče, v katerem je nekaj let otroštva preživel dr. France Prešeren. Njegov stric Jožef, vaški kaplan, je Franceta, preden je šel desetleten v šolo, vzel k sebi za pastirja. Mlademu Francetu je bila v veliko veselje bogata stričeva knjižnica, iz katere je jemal knjige, da jih je bral tudi na paši. France se je na Kopanju naučil brati in pisati.
Slika v živo s Tabora Cerovo

odmevi logo

Navodila za dopisovalce

Cenik oglaševanja

Cenik novinarskega in ostalega dela

Rok za oddajo prispevkov in oglasov je 7. julij 2017. Posredujete jih lahko na odmevi@grosuplje.si ali na grosupeljski.odmevi@gmail.com. Naslednja številka Grosupeljskih odmevov izide predvidoma 21. julija.

 

zlati kamen 2017

Mladim prijazna obcina logo

logo podlage2

cista krka

Obrazci in vloge

Plačilo upravne takse

Upravna taksa je plačljiva v sprejemni pisarni Občine Grosuplje. Možnost plačila z gotovino, bančno kartico ter tudi z nakazilom na transakcijski račun: 01232-4320309157, sklic: 11-75310-7111002, Upravne takse Občine Grosuplje. Višina upravne takse je navedena na posameznih obrazcih.

 

Urad za splošne zadeve

Obrazec za splošne vloge (zadnja sprememba: 25.10.2016)  PDF, DOC

Obrazci za predloge podelitev nagrad in priznanj (zadnja sprememba 30.5.2007)  PDF, DOC

Urad za finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti

Vloga - denarna pomoč ob rojstvu otroka (zadnja sprememba: 7.2.2017)  PDF

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (zadnja sprememba: 3.1.2012)  PDF (vlogo oddate na Centru za socialno delo)

Vloga za pridobitev brezplačne vozovnice MPP (zadnja sprememba 27.5.2014) PDFDOC

Obrazec za poročanje o nočitvah (zadnja sprememba 14.7.2014) PDF, DOC

Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (zadnja sprememba 9.12.2014) PDF

Obrazec za prijavo uporabe zvočnih naprav (zadnja sprememba 1.6.2016) DOC

Urad za komunalno infrastrukturo

Obrazec za izdajo odločbe za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (zadnja sprememba: 23.5.2016)  PDF, DOC

Obrazec za odmero KP v ZN ali ureditvenem načrtu (zadnja sprememba: 23.5.2016) PDF, DOC

Vloga za izdajo odločbe o komunalnem prispevku (zadnja sprememba: 23.5.2016)  PDF, DOC

Obrazec za predkupno pravico (zadnja sprememba: 5.2.2008)  PDF

Urad za prostor

Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih (zadnja sprememba: 23.5.2016)  PDF, DOC

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča (zadnja sprememba: 23.5.2016)  PDF, DOC

Vloga za izdajo potrdila za namen parcelacije zemljišča (zadnja sprememba: 19.4.2017)  PDF, DOC

Vloga za izdajo potrdila o spremembi namembnosti zemljišča v zemljišča za gradnjo stavb - 139. člen ZUUJFO, URL 40/12 s spremembami in dopolnitvami (zadnja sprememba: 23.5.2016)   PDF, DOC

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Vloga za prijavo nepravilnosti (zadnja sprememba: 3.1.2012) DOC

 

 

Občina Grosuplje
Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje

© 2011 - 2016 Grosuplje, vse pravice pridržane. Izdelava Degriz.