Vloga za izdajo potrdila o spremembi namembnosti zemljišča v zemljišča za gradnjo stavb - 139. člen ZUUJFO, URL 40/12 s spremembami in dopolnitvami